Modulair meetsysteem voor de bepaling van AOX, EOX, POX, AOF, EOF in water, afvalwater, bodem en slib alsmede S, N, Cl (coulometrisch), F, Cl, Br, I, S (c-IC) in vaste, vloeibare en gasvormige monsters.